I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la legislació vigent, el lloc web d’Estela Piñol (d’ara endavant, també el “Lloc Web”) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, adequades al nivell de seguretat requerit per a les dades recopilades.

Lleis incorporades a aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa compleix amb la legislació espanyola i europea relativa a la protecció de dades personals a Internet. Concretament, s’ajusta a les següents regulacions:

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD). • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recopilades al lloc web d’Estela Piñol és: Estela Piñol Piñol, amb NIF: 52606852-X (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça: Passeig Prim, 32 1º 1ª Telèfon de contacte: 9777777 Correu electrònic de contacte: info@estelapinol.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals recopilades per part del lloc web d’Estela Piñol mitjançant els formularis habilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web d’Estela Piñol i l’Usuari, o per mantenir la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli, o per respondre a una sol·licitud o consulta de l’Usuari. A més, d’acord amb el previst al RGPD i a la LOPD-GDD, llevat que sigui d’aplicació l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament realitzades i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

• Principi de legalitat, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent sobre les finalitats per a les quals es recullen les dades personals. • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals es recopilaran amb finalitats determinades, explícites i legítimes. • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracten. • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades. • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es mantindran de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament. • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat. • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que es compleixen els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten al lloc web d’Estela Piñol són només dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. El lloc web d’Estela Piñol es compromet a recollir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a norma general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades mitjançant formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per raons relacionades amb el contingut del lloc web, se li informarà si l’emplenament d’algun d’ells és obligatori, ja que són imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament a les quals es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades pel lloc web d’Estela Piñol amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’Usuari, o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per respondre a una sol·licitud o consulta.

De la mateixa manera, les dades podran ser utilitzades amb finalitats comercials de personalització, operatives i estadístiques, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per ajustar el contingut ofert a l’Usuari, així com per millorar la qualitat, el funcionament i la navegació pel lloc web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, se n’informarà l’Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només es retenen pel temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, només durant el següent termini: 12 mesos, o fins que l’Usuari en demani la supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, se n’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, se n’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d’edat

D’acord amb el que estableixen els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita pel lloc web d’Estela Piñol. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

El lloc web d’Estela Piñol es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, adequades al nivell de seguretat requerit per a les dades recopilades, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, així com la retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, atès que el lloc web d’Estela Piñol no pot garantir la invulnerabilitat d’Internet ni l’absència total de pirates informàtics o altres que puguin accedir de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que comporti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i tota persona a la qual faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre el lloc web d’Estela Piñol i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

• Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si el lloc web d’Estela Piñol està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que el lloc web d’Estela Piñol hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes amb aquestes dades. • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes. • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recopilades o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compta amb una altra base legal; l’Usuari es vegi oposat al tractament; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de ser suprimides en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes com a resultat d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals. • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·legal; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari es vegi oposat al tractament. • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament es realitzi mitjançant mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, de ús comú i llegible per màquines, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable. • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que es deixi de tractar-les per part del lloc web d’Estela Piñol. • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://estelapinol.com/“, especificant:

• Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què es permeti la representació, serà també necessària la identificació per aquest mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat. • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o la informació a què es vol accedir. • Domicili a efecte de notificacions. • Data i signatura de l’interessat. • Tot document que acrediti la sol·licitud que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: Passeig Prim, 32 1º 1ª Correu electrònic: info@estelapinol.com

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web d’altres empreses, entitats, llocs web o aplicacions, no gestionades per el lloc web d’Estela Piñol. Els titulars de aquestes llocs web tindran les seves pròpies polítiques de privadesa, sobre les quals el lloc web d’Estela Piñol no té cap control i pels quals no es fa responsable.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o una infracció de la normativa vigent en la forma en què es tracten les seves dades personals, tindrà dret a efectuar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades, que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), mitjançant el seu lloc web o mitjançant adreça postal o electrònica.

Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament les pugui dur a terme en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de privadesa de l’Usuari.

El Responsable del tractament es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquestes circumstàncies, l’Usuari serà notificat prèviament als canvis que afectin a les seves dades personals.